martes, 17 de abril de 2007

Resolución de la Sindicatura - Benidorm

La Sindicatura de Greuges d’EUPV, reunida el dia 13 d’abril de 2007, ......, sobre la decisió del Consell Nacional d’EUPV de 31 de març de 2007 relativa a la no ratificació de la llista electoral de Benidorm.

RESOL

1er. Que el Consell Nacional va prendre la decisió sobre ratificació de candidatures amb respecte de tota la normativa aplicable, vistes a més a més les actes del Consell Polític d’EUPV de 3 de febrer de 2007 i els acords que s’hi reflecteixen.

2on. Que aquesta Sindicatura no es pot pronunciar sobre si existeix o no un Consell Polític local a Benidorm i, per tant, sobre si correspon al Consell Polític Comarcal la decisió sobre la presentació de la llista en els termes de l’article 17.3 dels Estatuts d’EUPV. A aquest respecte, fem constar que aquesta Sindicatura no ha disposat del temps ni de la informació escaient per tal de dilucidar l’existència o inexistència ni del Consell Polític de Benidorm ni d’un conflicte relatiu a la candidatura electoral.

3er. És competència de la Comissió Permanent d’EUPV la decisió final sobre la ratificació o no de la llista, en els termes de la delegació del Consell Nacional de 31 de març de 2007.

No hay comentarios: