martes, 17 de abril de 2007

Resolución de la Sindicatura - Canet

La Sindicatura de Greuges d’EUPV, reunida el dia 13 d’abril de 2007, ......, sobre la decisió del Consell Nacional d’EUPV de 31 de març de 2007 relativa a la no ratificació de la llista electoral de Canet d’en Berenguer
RESOL

1er. Que el Consell Nacional va prendre la decisió sobre ratificació de candidatures amb respecte de tota la normativa aplicable, vistes a més a més les actes del Consell Polític d’EUPV de 3 de febrer de 2007 i els acords que s’hi reflecteixen.

2on. Que la decisió sobre la remissió a les direccions comarcals de l’elaboració de llistes electorals en cas de conflicte no és procedent quan existeix un Consell Polític local. Per tant, el Consell Polític local de Canet és el competent per a presentar llista electoral.

3er. Que pertoca a la Comissió Permanent ratificar o no la llista presentada per Canet, atés que la Comissió Permanent d’EUPV ha rebut el manament del Consell Nacional per a ratificar o no les últimes llistes locals que es presenten. La Comissió haurà d’aplicar l’article 17.4 dels Estatuts i decidir sobre la base del possible conflicte de la llista o del programa electoral amb les línies programàtiques d’EUPV.

Resolución de la Sindicatura - Benidorm

La Sindicatura de Greuges d’EUPV, reunida el dia 13 d’abril de 2007, ......, sobre la decisió del Consell Nacional d’EUPV de 31 de març de 2007 relativa a la no ratificació de la llista electoral de Benidorm.

RESOL

1er. Que el Consell Nacional va prendre la decisió sobre ratificació de candidatures amb respecte de tota la normativa aplicable, vistes a més a més les actes del Consell Polític d’EUPV de 3 de febrer de 2007 i els acords que s’hi reflecteixen.

2on. Que aquesta Sindicatura no es pot pronunciar sobre si existeix o no un Consell Polític local a Benidorm i, per tant, sobre si correspon al Consell Polític Comarcal la decisió sobre la presentació de la llista en els termes de l’article 17.3 dels Estatuts d’EUPV. A aquest respecte, fem constar que aquesta Sindicatura no ha disposat del temps ni de la informació escaient per tal de dilucidar l’existència o inexistència ni del Consell Polític de Benidorm ni d’un conflicte relatiu a la candidatura electoral.

3er. És competència de la Comissió Permanent d’EUPV la decisió final sobre la ratificació o no de la llista, en els termes de la delegació del Consell Nacional de 31 de març de 2007.